čtvrtek 6. srpna 2020

Pozvánka na členskou schůzi

 Liber, družstvo vlastníků, 675 05 Rudíkov 266


                                                 P O Z V Á N K A


Zveme Vás na členskou schůzi družstva vlastníků Liber, družstvo vlastníků, která se koná ve čtvrtek 25. srpna 2020 v 11.00 hodin v kulturním domě ve Vlčatíně s následujícím programem:

   Zahájení
   Volba zapisovatele, sčitatelů hlasů a ověřovatelů zápisu
   Volba návrhové a mandátové komise
   Zpráva o hospodaření družstva
   Zpráva o rozdělení zisku a její schválení, schválení účetní závěrky za rok 2019
   Diskuse
   Usnesení
   Občerstvení
   Závěr
10. Prohlídka nově vybudovaného teletníku v Novém Telečkově       Vzhledem k tomu, že je nutná účast nadpoloviční většiny hlasů, žádáme Vás o účast nebo zmocnění jiné osoby, která se členské schůze zúčastní. Pro tento účel je přiložen tiskopis plné moci.   S podklady k programu členské schůze se mohou členové seznámit v kanceláři družstva -  Rudíkov 266.Rudíkov 5. 8. 2020                        Předseda představenstva
                                Antonín Novák
Doprava bude zajištěna autobusem.
Odjezd autobusů:                               Rudíkov u obchodu                 10.20 hod.
                                                           Hroznatín                                 10.25
                                                           Bochovice                                10.35
                                                           Horní Heřmanice                     10.40
                                                           Nový Telečkov                         10.45
                                                           Oslavička                                 10.50

Žádné komentáře:

Okomentovat