pondělí 23. května 2022

Zveřejněno 23.5.2022

 Liber, družstvo vlastníků, 675 05 Rudíkov 266                                                 P O Z V Á N K AZveme Vás na členskou schůzi družstva vlastníků Liber, družstvo vlastníků, která se koná v úterý 14. června 2022 v 11.00 hodin v kulturním domě ve Vlčatíně s následujícím programem:

    Zahájení
    Volba zapisovatele, sčitatelů hlasů a ověřovatelů zápisu
3.    Volba návrhové a mandátové komise, volba volební komise
4.    Návrh  změny  stanov družstva – předmět podnikání – návrh změn dle přiloženého návrhu
5     Zpráva o hospodaření družstva, zpráva kontrolní komise za rok 2021
6.    Zpráva o rozdělení zisku a její schválení, schválení účetní závěrky za rok 2021
7.    Diskuse
8.    Usnesení
9.    Občerstvení
10.  Závěr
       Vzhledem k tomu, že je nutná účast nadpoloviční většiny hlasů, žádáme Vás o účast nebo zmocnění jiné osoby, která se členské schůze zúčastní. Pro tento účel je přiložen tiskopis plné moci.   S podklady k programu členské schůze se mohou členové seznámit v kanceláři družstva -  Rudíkov 266.

        


Rudíkov 20 5. 2022                    

                                                                                       Předseda představenstva
                                Antonín NovákŽádné komentáře:

Okomentovat