pátek 31. května 2024

Pozvánka na členskou schůzi družstva vlastníků Liber, která se koná v úterý 18. června 2024 ve 12.00 hodin v kulturním domě ve Vlčatíně

 Liber, družstvo vlastníků, 675 05 Rudíkov 266

                                                 P O Z V Á N K A

Zveme Vás na členskou schůzi družstva vlastníků Liber, družstvo vlastníků, která se koná v úterý 18. června 2024 ve 12.00 hodin v kulturním domě ve Vlčatíně s následujícím programem:

   Zahájení
   Volba zapisovatele, sčitatelů hlasů a ověřovatelů zápisu
   Volba návrhové a mandátové komise
   Zpráva o hospodaření družstva
   Zpráva o rozdělení zisku a její schválení, schválení účetní závěrky za rok 2023
   Diskuse
   Usnesení
   Občerstvení
   Závěr

       Vzhledem k tomu, že je nutná účast nadpoloviční většiny hlasů, žádáme Vás o účast nebo zmocnění jiné osoby, která se členské schůze zúčastní. Pro tento účel je přiložen tiskopis plné moci.   S podklady k programu členské schůze se mohou členové seznámit v kanceláři družstva -  Rudíkov 266.


Rudíkov 21. 5. 2024                        Předseda představenstva
                                Antonín Novák

pondělí 23. května 2022

 Zveřejněno: 23.5.2022

Návrh  změn

stanov Liber, družstvo vlastníků

se sídlem č.p. 266, 675 05 Rudíkov,  IČ: 49447921

                              

Stanovy Liber, družstvo vlastníků, se sídlem  č.p.  266,  675 05 Rudíkov, IČ 494 47 921 ze dne 30.4.2014, se podle rozhodnutí členské schůze ze dne 14.6.2022 o schválení dodatku č. 1  mění a doplňují takto:

 

Čl. 2 odst. 3  Předmět podnikání  - se doplňuje takto:

 

Čl. 2

Předmět podnikání

3.  Předmětem podnikání:

-          výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona se doplňuje o obory činnosti:

       obory činnosti:

                       

                           - výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

                          - výroba plastových a pryžových výrobků

                          - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

                          - velkoobchod a maloobchod         

 

 

 

Ke změně stanov družstva dochází z důvodu uvedení zápisu v obchodním rejstříku  se zápisem v živnostenském rejstříku.

  

 

 

 

 

pátek 4. dubna 2014

Úplné znění stanov

Liber, družstvo vlastníků

Stanovy
Liber, družstvo vlastníků se sídlem v Rudíkově


Čl.1

Obchodní firma: Liber, družstvo vlastníků
Sídlo družstva: Rudíkov č. p. 266,  PSČ 675 05


Čl. 2
Předmět podnikání:

1.     Družstvo provozuje zem. výrobu a hospodaří na zemědělské půdě a vodních plochách

2.     V rámci zemědělské výroby družstvo :
a)     zpracovává zem. výrobu a vyrábí z nich potravinářské a jiné výrobky
b)    nakupuje zboží a výrobky od jiných fyzických a právnických osob, zpracovává je a prodává
c)     pronajímá budovy, stroje, zařízení další výrobní prostory fyzickým a právnickým osobám

     3. Na základě živnostenských oprávnění a koncesních listin provozuje                                                                        
         družstvo  tyto další činnosti: 
1)      zemědělská výroba a prodej zemědělských výrobků
2)      opravy silničních vozidel
3)      podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
4)      hostinská činnost
5)      truhlářství, podlahářství
6)      silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věci
7)      výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
8)      opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů


Čl. 3
                                             Vznik členství v družstvu

a)    Členy družstva mohou být osoby fyzické starší 18 let.
b)    Členem družstva se může stát kterákoliv fyzická osoba splňující podmínky dle těchto stanov a která  je způsobilá být členem dle právních předpisů, která podá členskou přihlášku, složí základní členský vklad ve výši 25.000,- Kč  a je přijata představenstvem družstva. Představenstvo družstva má právo uchazeče o členství odmítnout bez udání důvodu a proti tomuto rozhodnutí není odvolání. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva musí mít písemnou formu a musí obsahovat firmu družstva, jméno a bydliště uchazeče o členství.  V rozhodnutí o přijetí do družstva musí být vedle údaje o vzniku členství vymezen družstevní podíl člena podle těchto stanov.
c)     Členství vzniká dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena nebo pozdějším členem uvedeným v tomto rozhodnutí ve shodě s přihláškou.
d)    Přechodem družstevního podílu - členem družstva se stane dědic stávajícího člena družstva, na kterého přejde majetkový podíl dosavadního člena v družstvu, pokud tento dědic do 30 – ti dnů ode dne vypořádání dědictví sdělí písemně družstvu, že   nechce  být jeho členem a jeho základní členský vklad činí  25.000,- Kč. Souhlas představenstva s nabytím členských práv a povinností se nevyžaduje. 
f)   Převodem družstevního podílu se souhlasem představenstva družstva.    
    
                    
Čl. 4
                                               Zánik členství v družstvu

     Členství v družstvu zaniká:
a)     písemnou dohodou
b)    vystoupením ve lhůtě 6 měsíců ode dne kdy člen písemně oznámil vystoupení představenstvu  družstva
c)     vyloučením, pokud člen závažným způsobem nebo opětovně porušuje  své členské povinnosti nebo z jiných důležitých důvodů, zejména přestal splňovat podmínky pro členství,  svůj majetkový podíl převede bez souhlasu představenstva na jinou osobu anebo s ním naloží způsobem, který je v rozporu s těmito stanovami – člen - fyzická  osoba může být vyloučena také, byl - li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu družstva.
     O   vyloučení,   které   musí   být   členu    písemně     oznámeno     rozhoduje 
     představenstvo družstva s tím,  že   proti   rozhodnutí  o   vyloučení má právo
     podat člen odůvodněné námitky k  členské   schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne
    doručení oznámení o vyloučení. K námitkám podaným v rozporu s tím se     
     nepřihlíží.
d)    převodem družstevního podílu
e)    přechodem obchodního podílu   
f)    členství fyzické osoby zaniká smrtí. Dědic, který se nestal členem má nárok    
       na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo
g)   prohlášením konkurzu na majetek člena
h)   zamítnutím insolvenčního  návrhu  pro nedostatek majetku člena
ch) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu            
      rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti   
      převoditelné, pravomocným nařízení výkonu rozhodnutí postižením      
      členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu
     k postižení členských  práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě
     ke splnění vymáhané   povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li
     v této lhůtě podán    návrh na zastavení exekuce, po právní moci o tomto
      návrhu
i)   zánikem družstva bez právního nástupce


                                                          Čl. 5
Členství v družstvu

1.      Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami  přijetím za člena.

2.      Družstvo vede seznam členů, do kterého se zapisují (dále jen „zapisované
     skutečnosti“)
a)      jméno, příjmení a bydliště  člena, jakož i adresa určená členem pro doručování,
b)      den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu,
c)      výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu a k případným dalším členským vkladům.

3. Člen je povinen bez zbytečného odkladu oznámit a na žádost družstva doložit                   
    každou v seznamu členů  zapisovanou skutečnost i její změnu. Družstvo    
    provede v seznamu členů zápis zapisované skutečnosti bez  zbytečného  
    odkladu poté, kdy se o této skutečností dozví; to platí také o zápisu změny    
    takové skutečnosti.
4. Údaje zapsané v seznamu členů družstva může družstvo používat pouze pro
    své potřeby ve vztahu ke členům družstva. Za jiným účelem než je řízení o
    získání dotací u Státního zemědělského intervenčního fondu( SZIF),
    Ministerstva zemědělství (MZE) či jiného státního  orgánu mohou být tyto   
    údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají. Člen má právo do   
    seznamu nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu
    svého zápisu v seznamu členů.
5. Zapisované skutečnosti týkající se osob, které přestaly být členy družstva,  
    vede družstvo v oddělené části seznamu členů, která je přístupná pouze 
    členům představenstva. Členové představenstva umožní nahlížet do této části    
    seznamu členů jen bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu   
    nástupci.
6. Údaje zapsané v seznamu členů lze v případech neuvedených v předchozích
    ustanoveních těchto stanov zpřístupnit jen za podmínek podle zákona.


Čl. 6
Práva a povinnosti člena

1.      Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo
a)      volit a být volen do orgánů družstva,
b)      účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,
c)      podílet se na zisku družstva,
d)     podílet se na výhodách poskytovaných družstvem,
e)      na vypořádací podíl při zániku svého členství za trvání družstva,
f)       na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení družstva s likvidací.

2.      Člen má právo na podíl na zisku družstva navrženým představenstvem a  určeném členskou schůzí k rozdělení mezi členy na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky, kterou členská schůze schválila, jestliže jeho členství trvalo k poslednímu dni účetního období, za které byla tato závěrka sestavena. U člena, jehož členství trvalo jen po část tohoto účetního období,  se podíl na zisku poměrně krátí. Při vzniku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu se členu do doby trvání jeho členství v tomto účetním období počítá i doba trvání členství člena, od něhož člen družstevní podíl nabyl včetně doby trvání členství jeho právních předchůdců od vzniku družstva.

3.      Podíl člena na zisku se stanoví podle poměru, v jakém se člen podílí  svou splněnou vkladovou povinností na splaceném základním kapitálu družstva k poslednímu dni účetního období, za které se zisk rozděluje.

4.      Podíl člena na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy členská schůze určila zisk, který má být rozdělen  mezi členy.

2.      Člen je povinen
a)      dodržovat stanovy,
b)      dodržovat rozhodnutí orgánů družstva přijatá v souladu se zákonem a těmito stanovami.
c)      zdržet se všeho jednání, z kterého by družstvu mohla vzejít škoda, jmenovitě zdržovat se přímé nebo nepřímé účasti na konkurenčním podniku
d)     plnit veškeré povinnosti určené stanovami, dalšími vnitrodružstevními předpisy a usneseními orgánů družstva
e)      složit základní členský vklad ve výši určeném těmito stanovami
f)       členství nezakládá právo na pracovní místo v družstvu.
 

Čl. 7
Základní kapitál družstva

   Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Výše základního kapitálu družstva, které se  zapisuje do obchodního rejstříku, činí částku 6.650.000,-- Kč.


Čl. 8
Členské vklady

1.  Základní členský vklad činí 25 000,- Kč.  Každý člen je povinen složit tento               
     vklad.
2.  Členský vklad může představovat:


a)      nepeněžitý vklad
b)     peněžitý vklad

3 . Nově přijímaní členové  do družstva, jimž při transformaci družstva nebyl                        
    vypočten žádný   majetkový podíl, ani ho nezískali převodem či přechodem
    družstevního podíl, mohou  vkladovou povinnost k základnímu členskému
    vkladu a případně k dalším členským vkladům převzít písemným prohlášením 
   doručeným družstvu  nejpozději      s přihláškou  uchazeče o členství.
   O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu  uzavře družstvo  
   s uchazečem o členství písemnou smlouvu.      


                                                         Čl. 9
Způsob splacení základního členského vkladu

1. Základní členský vklad, nebo další členský vklad může být splacen, popřípadě 
    doplacen:
a)    peněžitým vkladem
b)    nepeněžitým vkladem, tj. ostatním majetkem v užívání družstva, jehož je oprávněná osoba z transformace družstva vlastníkem
 
2.  V případě nepeněžitých vkladů – nemovitostí, movitých věcí včetně zvířat,   které byly vydány příp. byly pouze vypočteny při transformaci družstva, se  tyto vkládají do družstva v ceně, v jaké byly při transformaci družstva oceněny. V  případě vkladů, které nebyly předmětem transformace, provede jejich ocenění znalec  ze seznamů znalců vedeného podle právního předpisu určený dohodou družstva a vkladatele.


Čl. 10
Hospodaření družstva

1.  Družstvo hospodaří samostatně v souladu se zákony, těmito stanovami a ostatními vnitrodružstevními   předpisy a podle rozhodnutí orgánů družstva. Do hospodaření družstva je možno zasahovat jen v případech   stanovených zákonem.
2.  Družstvo hospodaří s majetkem svým, majetkem, který mu byl svěřen a také s majetkem pronajatým. Veškerý    majetek účelně a hospodárně využívá s cílem vytvořit co největší zisk.
3. Družstvo užívá a obhospodařuje pozemky pronajaté od členů a od jiných                         fyzických osob nebo právnických osob.
4. Majetek, který družstvo spravuje, mu lze odejmout pouze v případech určených zákonem.
5.  Družstvo své potřeby a náklady uhrazuje z příjmů získaných svou činností, nebo může využívat i jiných zdrojů.
6. Družstvo přednostně uhrazuje zákonem stanovené daně a odvody. O rozdělení použitelného zisku po úhradě daní a odvodů rozhoduje každoročně členská schůze.
7.  Členové družstva neručí za závazky družstva. Ztráta družstva se  uhrazuje na základě rozhodnutí členské schůze.
  
          
Čl. 11
                                                Družstevní podíl 

1)     Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.
2)    Každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl.

3)    Člen může převést družstevní podíl na jiného člena.

4)    Člen může převést družstevní podíl na fyzickou osobu, která není členem družstva a je starší 18 let.

5)    Převod družstevního podílu je podmíněn předchozím souhlasem představenstva. Souhlas představenstva s převodem družstevního podílu nelze změnit ani odvolat.

6)    Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu(převod byl již schválen představenstvem) družstvu, pokud se převodce s nabyvatelem nedohodne, že k převodu družstevního podílu dojde pozdějším dnem určeným ve smlouvě o převodu družstevního podílu po doručení  této smlouvy družstvu.

7)    Družstevní podíl přechází na dědice, je-li dědic fyzickou osobou starší 18 let. Jestliže dědic tuto podmínku pro vznik členství v družstvu nesplňuje, je přechod družstevního podílu vyloučen; tomuto dědici vzniká při zániku členství v družstvu smrtí zůstavitele právo na vypořádací podíl.

8)    Družstevní podíl lze rozdělit se souhlasem představenstva. Rozdělit družstevní podíl nelze, pokud by v důsledku rozdělení družstevního podílu klesla majetková účast převodce nebo nabyvatele družstevního podílu v družstvu pod výši základního členského vkladu.

9)    Spoluvlastnictví družstevního podílu se vylučuje.


Čl. 12
                                                 Vypořádací podíl

1)    Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Prvním ukončeným rokem členství je rok vzniku družstva.
2)    Vypořádací podíl se určí poměrem členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu členských vkladů všech členů násobných ukončenými roky jejich členství.
     V případě ukončení členství  člena s kratší dobou  členství než 1 rok,  se                
     vypořádací podíl rovná složenému členskému vkladu /základní členský vklad 
     + další vklad/ člena, z něhož se odečte 2.500,- Kč za každý členský vklad, jak
     je tato částka uvedena  v nedělitelném fondu.
3)    Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle poslední roční účetní závěrky předcházející zániku členství v družstvu. Při určování      vypořádacího   podílu se nepřihlíží ke  kapitálu, jež  je   v  nedělitelném fondu, v rezervním fondu, fondu kulturních a sociálních  potřeb, fondu odměn, fondu oceň. rozdílů z vydávání majetkových podílů  a restituční  rezervě.  Dále  se nepřihlíží ke vkladům  členů   s kratším než ročním členstvím před   dnem v němž se závěrka sestavuje.
4)    Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím  2 roků ode dne zániku členství .
5)    Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích, nedohodnou-li se člen a družstvo jinak.
6)    Vypořádací podíl vyloučeného člena je splatný do 2 roků ode dne zániku členství.


Čl. 13
                                                Orgány družstva

Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 – ti let.

1.Orgány družstva jsou
a)      členská schůze,
b)      představenstvo,
c)      kontrolní komise.

2.      Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, tvořeným všemi členy družstva. Ostatní orgány družstva členská schůze volí (dále jen „volené orgány“). Členem voleného orgánu může být jen člen družstva splňující podmínky podle zákona a těchto stanov.

3.      Členy volených orgánů volí členská schůze na funkční období 5 let. Funkční období členů voleného orgánu družstva končí všem jeho členům stejně.

4.      Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva.

5.      Člen voleného orgánu nesmí
a)      podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného,
b)      být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva.

6.      Člen družstva ucházející se o zvolení do funkce člena voleného orgánu je povinen o okolnostech podle předchozího odstavce, týkajících se jeho osoby, předem členskou schůzi uvědomit a současně sdělit, zda nejsou dány skutečnosti, pro které podle zákona o obchodních korporacích nemůže být členem některého z těchto volených orgánů, nebo je podle právní úpravy dané zákonem o obchodních korporacích vyloučen z výkonu funkce člena statutárního orgánu anebo je dána na jeho straně jiná překážka funkce. Nastane-li v době trvání výkonu jeho funkce některá okolnost nebo skutečnost uvedená v předchozí větě, je člen představenstva i člen kontrolní komise povinen o ni neprodleně písemně uvědomit představenstvo i kontrolní komisi.

7.      Člen voleného orgánu družstva může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Písemné oznámení o odstoupení je odstupující člen voleného orgánu družstva povinen doručit představenstvu i kontrolní komisi. Jestliže členská schůze neschválí na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce, zaniká funkce odstupujícího člena do 1 měsíce od doručení písemného oznámení o odstoupení představenstvu i kontrolní komisi.

9.      Člen voleného orgánu může být z funkce odvolán usnesením členské schůze. Funkce zaniká, neurčí-li členská schůze jiný okamžik zániku funkce, přijetím usnesení členské schůze o odvolání z funkce.

10.  V případě odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení funkce člena voleného orgánu zvolí nejbližší členská schůze na jeho místo na dobu do skončení dosavadního funkčního období nového člena. Končí-li funkční období členů voleného orgánu, musí být členská schůze svolána za účelem volby členů tohoto orgánu na další funkční období tak, aby se konala před skončením dosavadního funkčního období.


Čl. 14
Účast člena na členské schůzi

1.      Člen má právo účastnit se členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné desetiny  všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.

2.      Členská schůze rozhoduje usnesením přijímaným hlasováním členů družstva. Výkon hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li tak zákon.

3.      Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas za každý celý členský vklad,  l vklad  =  25.000,-- Kč. Každý člen má při hlasování   1  hlas, jde-li o přijetí usnesení, kterým členská schůze rozhoduje o:
a)      schválení poskytnutí finanční asistence,
b)      zrušení družstva s likvidací,    
c)      přeměně družstva,
d)     vydání dluhopisů.

4.      Při přijímání usnesení, kterým členská schůze rozhoduje o jiné záležitosti, než je uvedena v předchozím odstavci tohoto článku, má každý člen za každých 25.000,-- Kč splněné vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu a k dalšímu členskému vkladu 1 hlas

5.      Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo
a)      je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu,
b)      rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva,
c)      rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva,
d)     rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu.

6.      Omezení výkonu hlasovacího práva se vztahuje i na každého člena, který ve smyslu zákona o obchodních korporacích jedná ve shodě s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo z důvodu uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku.


Čl. 15
Svolání členské schůze

1.      Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou odeslanou každému členu na adresu uvedenou v seznamu členů nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze. Pozvánka se uveřejňuje v této lhůtě též na informační desce a na internetových stránkách družstva, kde musí být přístupná každému členu družstva až do okamžiku konání členské schůze. Tímto uveřejněním se pozvánka považuje  členům za doručenou.

2.      Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat alespoň
a)      firmu a sídlo družstva,
b)      místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit,
c)      označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,
d)     program členské schůze a
e)      místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.

3.      Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí pozvánka obsahovat v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.

4.      Představenstvo svolává členskou schůzi tak, aby na ni členové družstva mohli včas projednat všechny záležitosti patřící do její působnosti, nejméně však jednou za každé účetní období.

5.      Členská schůze svolaná představenstvem k projednání řádné účetní závěrky se musí konat vždy nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je účetní závěrka sestavena.

6.      Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi vždy, kdy je k tomu dán  důležitý zájem družstva.

7.      Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi a navrhnout členské schůzi přijetí potřebných opatření, jestliže
a)      ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo
b)      družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku.

8.      Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi také tehdy, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva/, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů.

9.      Jestliže představenstvo povinnost svolat členskou schůzi podle odstavce 6 a 8 tohoto článku nesplní bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla, může členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové představenstva anebo kontrolní komise.

10.  Není-li členská schůze na žádost kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva /, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů/ svolána představenstvem  tak, aby se konala nejpozději do 30 dnů po doručení žádosti, má povinnost členskou schůzi svolat každý z členů představenstva i kontrolní komise.

11.  Jestliže není členská schůze svolána ani do 10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské schůze představenstvem podle předchozího odstavce tohoto článku, může členskou schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali.

12.  Na žádost alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů, je představenstvo povinno zařadit těmito členy určenou záležitost do programu uvedeného na pozvánce na členskou schůzi. Jestliže je tato žádost o doplnění programu členské schůze doručena až po odeslání pozvánky na členskou schůzi, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Není-li určená záležitost na členské schůzi projednána za účasti a se souhlasem všech členů družstva, není podáním této informace dotčena povinnost představenstva svolat novou členskou schůzi.


Čl. 16
Rozhodování členské schůze

1.      Členskou schůzi řídí člen pověřený k tomu orgánem družstva, který jí svolal  anebo jiná osoba, která za podmínek podle těchto stanov členskou schůzi svolala. Na návrh toho, kdo členskou schůzi svolal, může být jejím řízením pověřen i jiný člen družstva. O tom rozhodne členská schůze usnesením.

2.      Členská schůze jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny do programu uvedeného v pozvánce na členskou schůzi, lze na členské schůzi projednat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.

3.      Nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů, je členská schůze schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů.

4.      Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů.

5.      Členská schůze je schopna se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů a k přijetí usnesení je třeba souhlasu alespoň dvou třetin z přítomných členů, jestliže má být přijato usnesení členské schůze o
a)      schválení poskytnutí finanční asistence,
b)      uhrazovací povinnosti,
c)      zrušení družstva s likvidací,             
d)     přeměně družstva,
e)      vydání dluhopisů.

6.      Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou podle zákona o obchodních korporacích v případech uvedených v článku 14, odst. 5 a 6 těchto stanov vykonávat hlasovací právo.

7.      Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech členská schůze předem neusnese na tajném hlasování.

8.      Tajné hlasování o návrhu na změnu stanov anebo návrhu jiného rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, se zakazuje.

9.      Hlasuje se na výzvu osoby oprávněné řídit členskou schůzi zdvižením ruky nebo jiným vhodným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o projevené vůli a v případě tajného hlasování odevzdáním hlasovacích lístků do schránky k tomu určené. Jde-li o tajné hlasování při provádění voleb, musí člen před odevzdáním upravit hlasovací lístek způsobem sděleným osobou oprávněnou řídit  členskou schůzi, jinak se k němu při sčítání hlasů nepřihlíží.

10.  Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá bez zbytečného odkladu ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou, jestliže  je stále potřebné, aby se náhradní členská schůze konala. Není-li však schopna se usnášet členská schůze svolaná na žádost kontrolní komise nebo členů oprávněných podle těchto stanov požadovat její svolání a žádost nebyla vzata zpět, svolá způsobem uvedeným v předchozí větě náhradní členskou schůzi ten, kdo členskou schůzí svolal, vždy.

11.  Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva.

12.  Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.Čl. 17
Působnost členské schůze

1.      Členská schůze
a)      mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
b)      volí a odvolává členy představenstva, předsedu představenstva a místopředsedu představenstva a kontrolní komisi,
c)      určuje výši odměny představenstva a kontrolní komise,
d)     schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku,
e)      schvaluje smlouvu o výkonu funkce,
f)       schvaluje poskytnutí finanční asistence,
g)      rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
h)      rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
i)        /rozhoduje o uhrazovací povinnosti,/
j)        rozhoduje o použití rezervního fondu,
k)      rozhoduje o vydání dluhopisů,
l)        schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva,
m)    rozhoduje o přeměně družstva,
n)      schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,
o)      /schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení,/
p)      rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
q)      volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
r)       schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
s)       vyslovuje souhlas se smlouvou o vypořádání újmy vzniklé družstvu porušením péče řádného hospodáře, uzavíranou s povinnou osobou,
t)       rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.

2.      O záležitosti, kterou si členská schůze vyhradí do své působnosti, nelze na téže členské schůzi rozhodovat, pokud nejsou na této členské schůzi přítomni všichni členové družstva a současně všichni z nich nevysloví souhlas s tím, že se tato záležitost bude projednávat na této členské schůzi.Čl. 18
Představenstvo družstva

1.         Odpovídá za vedení družstva. Skládá se z 5 členů. Rozhoduje o všech náležitostech družstva, pokud nejsou vyhrazeny členské schůzi, nebo ze zákona jinému orgánu.
2.         Je statutárním orgánem družstva.
3.         Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpis,y a odpovídá jí za svou činnost. Za představenstvo jedná navenek předseda družstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva, nebo další člen představenstva, který je k tomu představenstvem výslovně zmocněn.
4.         Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla 1x za měsíc. Musí se sejít do 10-ti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.
5.         Představenstvo rozhoduje o nakládání s majetkem družstva mimo obvyklé hospodaření, pokud toto není vyhrazeno jinému orgánu družstva.
6.         Předseda představenstva, organizuje a řídí jednání představenstva.
7.         Na jednání představenstva mohou být přizvány i další osoby, které nejsou členy, je-li to účelné z hlediska projednávaných otázek.
8.         Právo účasti z hlasem poradním má na schůzi představenstva předseda kontrolní komise, popřípadě ředitel  družstva.
9.         O průběhu jednání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob a podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.
10.    Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu.
11.  Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
12.  Představenstvo může jmenovat, pro běžnou řídící a organizátorskou       
       činnost družstva, ředitele družstva, potom musí s okamžitou platností
      jasně specifikovat povinnosti předsedy družstva a ředitele družstva, pokud
       tak už neplyne ze stanov družstva nebo vnitrodružstevních předpisů.
13.  Členové představenstva jsou povinni vykonávat všechny úkoly jim  
        uložené s péčí řádného hospodáře a zachovávat o všech záležitostech
        družstva bezpodmínečné mlčení.


Čl. 19
Kontrolní komise

1)     Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva.
2)     Kontrolní komise má 3 členy, schází se podle potřeby, nejméně jedenkrát za tři měsíce.
3)     Kontrolní komise  dává písemné stanovisko  k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo ztráty družstva.
4)     Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a ředitele a vyžaduje zjednání  nápravy.
5)     Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
6) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva a ředitele jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo a ředitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny     skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo       postavení družstva a jeho členů.
7)   Předseda kontrolní komise anebo člen kontrolní komise, kterého k tomu tato   
       komise pověří, má právo zúčastnit se jednání představenstva.  ředstavenstvo
      musí o každém svém jednání  kontrolní komisi předem informovat.
8)   Kontrolní komise určí v případě potřeby svého člena, který zastupuje
       družstvo v řízení před  soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
9)    Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
10)  Jednání kontrolní komise řídí její předseda. Předseda kontrolní komise
       rovněž jedná za tuto komisi ve vztahu k jiným orgánům družstva. V době
       nepřítomnosti předsedy kontrolní  komise  vykonává jeho působnost jiný její
       člen, kterého tím kontrolní komise pověří  /místopředseda kontrolní komise/.
11) O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje
       zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam
       přítomných osob a podklady, které byly předloženy k projednávaným
       záležitostem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří
       hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování;
       u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý
       člen  kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu.


Čl. 20
Předseda představenstva

1.     Organizuje a řídí jednání představenstva.
2.     Organizuje a řídí běžnou činnost družstva, není-li ustaven ředitel družstva..
3.     Je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech.
4.     Zajišťuje plnění usnesení představenstva družstva.
5.     Jedná navenek jménem představenstva družstva.
6.     Je volený a odvolávaný členskou schůzí družstva.
7.  V případě jmenování ředitele družstva, mu pravomoci upravuje       
     představenstvo družstva .
8.   Předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda .


Čl. 21
Ředitel družstva

1.     Ředitel je jmenovaný a odvolávaný představenstvem družstva.
2.     Zajišťuje plnění usnesení představenstva družstva.
3.    Organizuje a řídí běžnou činnost družstva .
4.    Je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech.
5.    Skládá účty ze své činnosti představenstvu družstva.
6.    Své pravomoci má vymezeny v manažerské smlouvě, kterou s ředitelem    
       sjednává představenstvo.
7.    Výkon funkce ředitele není vázán na podmínku členství v družstvu.


Čl. 22 
Společná ustanovení o orgánech družstva

1.        Funkční období členů orgánů družstva je 5 pět  roků.  Členové družstva mohou být do orgánů družstva voleni opětovně. Funkční období dosavadních orgánů družstva skončí členskou schůzí, která zvolí nové orgány družstva.
2.        Do orgánů družstva mohou být voleni a volit jen členové družstva starší 18-ti let.
3.        Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné.
4.        Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán družstva na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
5.         Orgán z něhož člen družstva odstoupil, může povolat zastupujícího člena až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena, to platí i v případě, že členství v orgánu zanikne smrtí člena.
6.        V orgánech družstva se hlasuje veřejně s tím, že usnese-li se příslušný orgán na tajném hlasování, hlasuje se tajně to i pro jednotlivé případy hlasování.
7.         Při hlasování v představenstvu a kontrolní komisi, náleží každému členu představenstva a kontrolní komise při hlasování v těchto orgánech jeden hlas. Tyto orgány jsou způsobilé se usnášet, jestliže je přítomna  nadpoloviční většina všech jejich členů.
8.        Členovi, který má být odvolán z funkce, musí orgán, který jej odvolává, umožnit, aby se k odvolání vyjádřil, projeví-li o to zájem.
9.        Všechny orgány družstva si mohou vytvářet k plnění svých úkolů pomocné orgány, a to z hlediska časového, trvale i dočasně.


Čl. 23
Zastupování a podepisování za družstvo

1) Družstvo zastupuje a za ně podepisuje předseda představenstva nebo   
     místopředseda představenstva nebo ředitel, příp. další osoby zmocněné
     představenstvem.
2) Smlouvy, jimiž družstvo nabývá do vlastnictví nemovitosti nebo smlouvy,
     jimiž nemovitosti z vlastnictví družstva převádí na jiné osoby, a to úplatně či
    bezúplatně a úvěrové smlouvy musí podepsat  dva členové představenstva,
    přitom musí alespoň jeden z nich být předseda představenstva nebo
    místopředseda představenstva.


Čl. 24
Tvorba a použití nedělitelného fondu, rezervního fondu a sociálního fondu pracovníků

1.     Družstvo zřizuje nedělitelný fond, který doplňuje ve výši dle rozhodnutí členské schůze.
2.     Za trvání družstva se nesmí nedělitelný fond použít k rozdělení mezi členy.
3. Kromě nedělitelného fondu zřizuje družstvo rezervní fond. Tento fond družstvo každoročně doplňuje ve výši, kterou stanovuje členská schůze. Pravidla  pro užití rezervního fondu určuje členská schůze
4.  Dále družstvo  zřizuje  fond kulturních a sociálních potřeb, fond oceň.           
     rozdílů z vydávání majetkových podílů.  Pravidla pro čerpání a užití                                    
     těchto fondů určuje přestavenstvo družstva.  
    Dle rozhodnutí členské schůze lze zřídit i další fondy.


Čl. 25
Roční účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření

1.     Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku.
2.     Spolu s roční účetní závěrkou navrhuje představenstvo členské schůzi i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát. Část zisku určenou pro rozdělení pro členy schvaluje členská schůze na základě návrhu představenstva, přičemž se stanoví částka připadající na jeden členský vklad. Každému členu přísluší částka odpovídající počtu jeho členských vkladů.
3.     Představenstvo zabezpečuje vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, kterou předkládá k projednání členské schůzi. Obsahem výroční zprávy je přehled obchodní činnosti za uplynulý správní rok, předpoklady dalšího podnikání, vyhodnocení vztahů mezi podnikateli uvnitř systému družstva a případné návrhy na zlepšení.
4. Vykázaný přebytek  v hospodaření družstva bude použit podle usnesení    
     členské schůze.


Čl. 26
Práva družstva vůči členům v důsledku porušení členských povinností

1.     Členovi družstva, který se dopustil porušení členských povinností , může být uložena pokuta až do výše      5 000,- Kč.
2.     Za opětovné nebo závažné porušení členských povinností se uloží pokuta, pokud nerozhodne představenstvo družstva o vyloučení tohoto člena ve smyslu čl. 11 stanov.
3.     Uložením pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
4.     Pokutu ukládá představenstvo družstva.Čl. 27
Pracovně právní vztahy v družstvu

1.     V družstvu se připouští členství s pracovním vztahem i bez pracovního vztahu.
2.     Nezbytné práce v družstvu zabezpečují členové s pracovním vztahem, popřípadě zaměstnanci družstva. S pracovníky v pracovním poměru uzavírá družstvo pracovní smlouvu, jejíž náležitost, jakož i otázky pracovního vztahu člena i zaměstnance, se řídí zákoníkem práce a ostatními obecně závaznými pracovně právními předpisy.
6.  Na práce, které nemůže družstvo zabezpečit prostřednictvím svých členů a    
       zaměstnanců, přijímá představenstvo družstva jiné osoby, a to buď do
      pracovního poměru, nebo si objednává provedení prací u jiných podnikatelů,
       fyzických i právnických osob.


Čl. 28 
Vnitrodužstevní předpisy

 Družstvo upravuje další vnitrodružstevní vztahy a podrobnosti o nich v jednacím řádu, volebním řádu, organizačním řádu, pracovním řádu a ostatních vnitrodružstevních  předpisech, které musejí být v souladu s obecně závaznými předpisy a těmito stanovami. Jednací řád a volební řád schvaluje členská schůze, vnitrodružstevní předpisy schvaluje představenstvo.


Čl. 29
Odpovědnost členů orgánů družstva za škodu

1.      Každý člen je oprávněn  domáhat se za družstvo náhrady újmy proti členovi orgánu družstva, a to dle zákona o obchodních korporacích.


Čl. 30
Vztahy k pozemkům

1.      Vztahy mezi družstvem a vlastníky pozemků, i členy vlastníky pozemků, které družstvo dosud užívá a obhospodařuje, jsou vztahy nájemními. Jejich obsah vyplývá z nájemních smluv. Užívání pozemků vzniklé po 1.1.2014 je upraveno pachtovními smlouvami.
2.      Člen má za povinnost přednostně pronajmout družstvu  veškerou půdu, i kterou později získá za trvání členství,  pokud o ni družstvo projeví zájem, s výjimkou lesních pozemků a zahrad.
3.      Na lesní pozemky sdružené v družstvu podle dřívějších předpisů, se bude  hledět, jako by sdruženy nebyly  a dnem schválení těchto stanov přecházejí na vlastníky lesních pozemků užívací práva.
4.      Družstvo si může zpachtovat půdu od nečlenů, ať fyzických či právnických osob, za podmínek v místě obvyklých a v souladu s obecně platnými právními předpisy.


                                                            Čl. 31
Členství v zájmové a stavovské organizaci

   Členové i zaměstnanci družstva se mohou stát individuálními členy zájmových a stavovských organizací, hájící zájmy podnikatelských subjektů v zemědělství.Čl. 32
Ustanovení přechodná a závěrečná


1.     Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se mění stanovy družstva tak, že jejich dosavadní znění se ruší a nahrazuje se tímto zněním.

2.     Toto znění stanov  bylo schváleno členskou schůzí dne 30. 4. 2014


Čl. 33
Zákaz konkurence:

     Členové představenstva a kontrolní komise družstva a ředitel nesmějí být podnikateli, ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti.
     To neplatí pro případ zastupování ve statutárních a dozorčích orgánech v akciových společnostech, družstev a společností s ručením omezeným, v nichž je družstvo akcionářem, členem či společníkem.


Čl. 34
Hospodářská činnost družstva:

    Za běžnou hospodářskou činnost družstva se považuje hospodaření družstva v souladu s předmětem činnosti družstva.
Pronajatý majetek od členů družstva bude odepisovat družstvo podle platných směrnic.    Za představenstvo družstva: předseda:

Antonín Novák, podpis:   ……………………

Místopředseda: podpis:    .……………………

Členové představenstva:  …..............................

                                          .…............................

                                          …..............................