pátek 31. května 2024

Pozvánka na členskou schůzi družstva vlastníků Liber, která se koná v úterý 18. června 2024 ve 12.00 hodin v kulturním domě ve Vlčatíně

 Liber, družstvo vlastníků, 675 05 Rudíkov 266

                                                 P O Z V Á N K A

Zveme Vás na členskou schůzi družstva vlastníků Liber, družstvo vlastníků, která se koná v úterý 18. června 2024 ve 12.00 hodin v kulturním domě ve Vlčatíně s následujícím programem:

   Zahájení
   Volba zapisovatele, sčitatelů hlasů a ověřovatelů zápisu
   Volba návrhové a mandátové komise
   Zpráva o hospodaření družstva
   Zpráva o rozdělení zisku a její schválení, schválení účetní závěrky za rok 2023
   Diskuse
   Usnesení
   Občerstvení
   Závěr

       Vzhledem k tomu, že je nutná účast nadpoloviční většiny hlasů, žádáme Vás o účast nebo zmocnění jiné osoby, která se členské schůze zúčastní. Pro tento účel je přiložen tiskopis plné moci.   S podklady k programu členské schůze se mohou členové seznámit v kanceláři družstva -  Rudíkov 266.


Rudíkov 21. 5. 2024                        Předseda představenstva
                                Antonín Novák

Žádné komentáře:

Okomentovat